ENG   
   Tallinna Kunstihoone   
   Kollektsioon   
  
   
 
SA TALLINNA KUNSTIHOONE FONDI PÕHIKIRI

ÜLDSÄTTED

1. Sihtasutus nimetusega “Tallinna Kunstihoone Fond” (edaspidi “Fond”) on iseseisev kasumit mittetaotlev sihtasutus, mis võtab vastu, säilitab ja käsutab rahalisi vahendeid, kinke ja annetusi ning kasutab, maksab välja või annetab sellest saadavat tulu või selle põhiosa oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Fondi ametlik nimi on:
eesti keeles 
Sihtasutus “Tallinna Kunstihoone Fond”
inglise keeles  Tallinn Art Hall Foundation

2.  Fond on eraõiguslik juriidiline isik, millil ei ole liikmeid ja mis on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.

3.  Fondil on oma pitsat ja embleem, mille kujundus ja kasutamise kord on kinnitatud Fondi juhatuse poolt.
     Fondil on iseseisev pangaarve ja eelarve.

4.   Fondi  tegevuspiirkonnaks on eesti Vabariik.

5.   Fond on poliitiliselt sõltumatu.

6.   Oma tegevuses juhindub Fond Eesti Vabariigis kehtivast seadusest, käesolevast põhikirjast ja juhatuse ning nõukogu otsustest.

 

FONDI  EESMÄRGID  JA NENDE  SAAVUTAMISE TEED

7.  Fondi eesmärkideks on:

7.1.  Kunsti, kunstiteaduse ja –hariduse vallas loovuse ja initsiatiivi edendamine;

7.2.  Näituste ja näitusmüükide korraldamine, kunstikogu haldamine ja täiendamine;

7.3.  Eesti kunsti ja kunstnike tutvustamine välismaal, kunstialase teabe levitamine;
kunsti, kunstiteaduse ja –hariduse alaste sidemete loomine;

7.4.  Fondi sissetulekute ja kapitali kasutamine, väljamaksmine või annetamine kunstiloomingu ja –hariduse vajadusteks, samuti Fondi kulude katteks.

8.  Oma põhieesmärkide saavutamiseks korraldab Fond toetust väärivate üksikisikute ja organisatsioonide leimiseks avatud konkursse:

8.1.  Annab Fondi programmides osalevatele üksikisikutele ja juriidilistele isikutele organisatoorset ja finantsabi;

8.2.  Korraldab ja vahendab üksikisikute õppe- ja praktikareise;

8.3.  Vahendab teiste fondide ja muude isikute poolt initseeritud programme ja tagab nende rakendamise Eestis;

8.4.  Määrab stipendiume kunsti, kunstiteaduse ja –hariduse vallas tegutsevatele üksikisikutele.

9.   Fondi  konkursside läbiviimise korra määrab kindlaks juhatus. Informatsioon konkursi  läbiviimise tingimuste ja tähtaegade kohta peab olema avalikustatud.

10.  Fondile tehtud sihtannetused jagab Fond sihtannetuse tegija näidatud tingimustel ja korras.

 

FONDI  ÕIGUSED

11.  Fondil on õigus:

11.1.  omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, tal on eraldatud vara, iseseisev pangaarve, iseseisev eelarve, oma nimetuse ja embleemiga pitsat;

11.2. astuda lepingulistesse suhetesse eesti Vabariigi ning välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii vahetult kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu, arendada nendega koostöösidemeid, olla välis- ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige;

11.3.  asutada uusi juriidilisi isikuid, avada esindusi ja filiaale nii Eesti Vabariigis kui mujal. Fond ei tohi olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik ega juhtida täis- või usaldusühingut;

11.4.  omandada, rentida ja võõrandada põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnis- ja vallasvara;

11.5.  korraldada täiendõppe- ja vabaharidus- ning koolitusüritusi, heategevuslikke üritusi (oksjone, rahakogumise algatusi);

11.6.   arendada kirjastustegevust.

 

FONDI  MAJANDAMINE
 
12.  Fondi eesmärkide saavutamiseks tegeleb Fond majandustegevusega Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud piires.

13.  Fond kasutab oma tulusid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning ei anna laenu ega selle tagatisi Fondi asutajatele, juhatuse ega nõukogu liikmetele, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

14.  Fondi vara tekib annetustest, kingitustest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muust seaduse ning põhikirjaga lubatud tegevusest, mis on vajalik Fondi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

15.  Fond vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. Riik ei kanna varalist vastutust Fondi varaliste kohustuste eest, nii nagu Fond ei kanna vastutust riigi varaliste kohustuste eest.

16.  Fond ja tema esindused  vabastatakse maksudest riigi- ja kohalikesse eelarvetesse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 

FONDI  JUHTIMINE

17.  Fondi organid on juhatus ja nõukogu.

18.  Fondi organid moodustab nõukogu demokraatlikel põhimõtetel, kaasates aktiivseid ja edumeelseid füüsilisi isikuid.

19.  Fondi organite liikmetel ei tohi olla isiklikku huvitatust Fondi poolt jagatavate hüvede saamiseks. Huvide konflikti puhul, samuti kui otsustatakse Fondi organi liikme ja Fondi vahelise tehingu teostamise või tema vastu kohtuvaidluse alustamise või lõpetamise küsimust, siis Fondi organi liige ei osale küsimuse otsustamisel ega hääleta selles küsimuses.

20.  Juhatuse liikme volitused kestavad viis (5) aastat.

 

FONDI  NÕUKOGU ÜLESANDED

21.  Fondi nõukogu (tekstis “nõukogu”):

21.1.  kavandab fondi tegevust, korraldab Fondi juhtimist ja teostab järelvalvet Fondi tegevuse üle;

21.2.  määrab kindlaks fondi tegevussuunad ning juhindub nende elluviimisel avatud ja demokraatliku ühiskonna põhimõtetest;

21.3.  kinnitab Fondi poolt läbiviidavad projektid ja väljaantavad stipendiumid;

21.4.  kinnitab Fondi aasta-eelarve ja –aruande;

21.5.  kinnitab Fondi ekspertgruppide koosseisud ning määrab kindlaks nende õigused ja kohustused;

21.6.  määrab kindlaks isikud, kellel on õigus käsutada Fondi vara ning tegutseda Fondi nimel ilma volitusteta.

22.  Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

23.  Nõukogu esindab sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmetega.


NÕUKOGU  MOODUSTAMINE  JA  KOOSSEIS

24.  Nõukogusse kuulub mitte vähem kui üksteist liiget (k.a. välisliimed) järgmisel põhimõttel: 8 Eesti Kunstnike Liidu volikogu esindajat (3 kujutava kunsti alaliitudest, 3 tarbekunsti alaliitudest, 2 kunstikriitikut), 1 esindaja Kultuuriministeeriumist, 1 esindaja Tallinna Linnavalitsusest ja 1 Kultuurkapitalist.

25.  Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

26. Nõukogu liikmetele makstakse tasu konkreetsete tööülesannete täitmise eest Fondi programmide ja projektide raames.

27.  Nõukogu, juhatuse ja täidesaatva büroo liikmete kulutused, mis tekivad seoses osalemisega nõukogu koosolektutel, hüvitab Fond.

28.  Nõukogu liikmest tagasiastumine (rotatsioon) toimub vastavalt konkreetse liikme delegeerinud asutuse või organisatsiooni poolt kehtestatud korras.

29. Nõukogul on õigus oma liige tagasi kutsuda, kui nõukogu liige puudub regulaarselt nõukogu koosolekutelt või on kahjustanud Fondi eesmärkide elluviimist või head nime, samuti muudel seaduses ettenähtud juhtudel.


NÕUKOGU  KOOSOLEKUD

30.  Nõukogu   korralised koosolekud toimuvad mitte harvem, kui neli korda aastas nõukogu poolt määratud ajal ja kohas. Nõukogu liikmetele teatatakse koosolekute toimumise aeg ja koht kirjalikult.

31. Erakorralise koosoleku võib igal ajal kokku kutsuda audiitori, nõukogu esimehe, nõukogu liikme või juhatuse kirjalikul nõudel. Selles ettepanekus peab olema fikseeritud koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ring. Teade erakorralise koosoleku toimumisest saadetakse posti teel igale nõukogu liikmele tema kodusel või töökoha aadressil vähemalt seitse (7) päeva enne koosoleku toimumise aega.


32. Iga nõukogu koosolek protokollitakse. Protokoll peab sisaldama nõukogu otsuseid ning selle ärakirjad peavad olema kättesaadavad kõigile nõukogu liikmetele. Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
 
33. Nõukogu koosolekut juhatab kas nõukogu esimees või koosolekul viibivate nõukogu liikmete enamuse nõusolekul kas mõni teine nõukogu liige või Fondi juhatuse liige.

34. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

35. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda, välja arvatud käesoleva põhikirja punktis 19 toodud erandid. 

36. Nõukogu võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liikme kirjalik arvamus lisatakse protokollile.

37. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse ja põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmisega Fondile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Nõude aegumistähtaeg on viis (5) aastat.

 

FONDI  JUHATUS

38. Fondi juhatus (tekstis “juhatus”) juhib ja esindab Fondi. Juhatus võib koosneda ühest või mitmest liikmest.

39. Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu vastavalt seaduses ja põhikirjas ettenähtud korras.

40. Kui juhatuses on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

41. Juhatus järgib Fondi juhtimisel nõukogu seaduslikke korraldusi, kusjuures tehinguid, mis väljuvad Fondi igapäevase tegevuse raamest, tehakse ainult nõukogu nõusolekul.

42. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama kohe sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

43. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada sihtasutust kõigis õigustoimingutes. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Fondile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Nõude aegumistähtaeg on viis (5) aastat.

44. Fondi tegevuse korraldamiseks ja juhtimiseks juhatus:

44.1. võtab vastu ja registreerib Fondi programmidele ja projektidele laekuvaid avaldusi;
44.2. juhendab Fondi komisjonide tööd;
44.3. otsustab Fondi vahendite kasutamise, s.h. Fondile vara ostmise või muul viisil hankimise, Fondi nimel laenude võtmise või laenude andmise ning nende tagamise;
44.4. kirjutab Fondi nimel alla kõikidele dokumentidele ja esindab Fondi kõigis õigustoimingutes, informeerib seaduses näidatud juhtudel ja tähtaegadel registrit;
44.5. peab läbirääkimisi, sõlmib lepinguid ja kindlustab sõlmitud lepingute täitmise;
44.6. võtab tööle ning vabastab töölt Fondi töötajaid, määrab nende palgatingimused

45. Nõukogu võib delegeerida juhatuse pädevusse kõigi Fondi tegevust puudutavate küsimuste otsustamise, mis ei ole vastuolus seadusega.


RAAMATUPIDAMINE  JA  KONTROLL

46. Juhatus kontrollib Fondi raamatupidamise vastavust seadusele, koostab raamatupidamise aasta- ja tegevusaruande. 

47. Juhatus esitab aruanded möödunud aasta kohta nõukogule kinnitamiseks hiljemalt 30.aprilliks. Enne seda kontrollib aruande vastavust audiitor. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

48. Fondi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

49. Audiitori(-d) nimetab nõukogu. Audiitoriks ei tohi olla juhatuse või nõukogu liige ega sihtasutuse töötaja, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavad isikud.

50. Fondi juhatus või nõukogu, samuti mõni nende liige või muu huvitatud isik võib nõuda, et kohus otsustaks sihtasutuse juhtimise või varalise seisuga seotud küsimuses erikontrolli korraldamise ja nimetaks erikontrolli läbiviiva audiitori.

 

FONDI  PÕHIKIRJA  MUUTMINE  JA  FONDI  LÕPETAMINE

51. Nõukogu võib muuta Fondi põhikirja kooskõlas seadusega, järgides fondi eesmärke.

52. Fond lõpetatakse:

52.1. nõukogu otsusega;
52.2. kohtuotsusega;
52.3. muul seaduses ettenähtud alusel.

53. Fondi lõpetamise aluseks on:

53.1. Fondi vara on eesmärgi saavutamiseks ilmselt ebapiisav ja piisava vara omandamine lähitulevikus ebatõenäoline;
53.2. pankroti korral.

54. Fondi lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik nõukogu liikmed.

Fondi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kes lõpetavad Fondi tegevuse, avaldavad ajakirjanduses ja Riigi Teataja Lisas kuulutuse Fondi lõpetamise kohta, nõuavad sisse võlad, maksavad välja Fondi kohustused, realiseerivad Fondi varad ja annavad ülejäänud vahendid üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

55. Enne Fondi varade likvideerimist esitavad likvideerijad avalduse Fondi kustutamiseks sihtasutuste registrist.

Likvideerijatel on kõik juhatuse ja nõukogu õigused ning kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.

56. Fondi ühinemine teiste sihtasutustega või jagunemine mitmeks sihtasutuseks toimub vastavalt seadustele.

57. Fond on asutatud tähtaega määramata.

Põhikiri on vastu võetud nõukogu koosolekul 22.novembril 1996.a.